Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:
БГ,ЗХӨ- ний ЭСХАХ-ний ажлын хүрээнд салбар дундын хамтын ажиллагааг чанаржуулж, биоаюулгүй ажиллах нөхцлийг үе шаттай бүрдүүлэх

2015 оны зорилго:
Нийслэлийн хүн амын дунд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, зоонозын өвчний тархалтын тандалт судалгааг оновчтой зохион байгуулах
Зорилт:
-Байгалийн голомтот, зоонозын өвчний судалгаа, шинжилгээний ажлыг оновчтой зохион байгуулах
-Үйл ажиллагаанй биоаюулгүй ажиллагааг сайжруулах
-Мэргэжлийн боловсон хүчнийг чадавхижуулах
-Ажлын байрны таатай орчин бүрдүүлэх

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *